příprava na přijímací zkoušky
na střední školu

Matematika

Dělitelnost přirozených čísel
Racionální čísla
Poměr, měřítko mapy
Přímá a nepřímá úměrnost, trojčlenka
Procenta
Výrazy
Lineární rovnice s jednou neznámou
Vyjádření neznámé ze vzorce
Soustavy lineárních rovnic
Základy finanční matematiky
Úhly a jejich velikosti
Pythagorova věta
Převody jednotek
Povrchy a objemy těles
Množiny bodů dané vlastnosti
Konstrukční úlohy
Funkce
Trigonometrie

Zkušenosti

Novinky

Spuštění nového webu ePřijímačky.cz.

Kontakt

E-mail: info@eprijimacky.cz